سبک کارخانه ای

تحقیق و توسعه و تجزیه و تحلیل

کارگاه آماده سازی

چشم انداز ما
با شعار "اعتبار، رعایت قرارداد، کیفیت اول و اولویت مشتری"، CPF مایل به همکاری با دوستان در سراسر جهان است.